Producenci
Sprawdź swój potencjał na marketplace’ach - konsultacje Selium

Ogłoszenie o promocji pod nazwą

„Sprawdź swój potencjał na marketplace’ach - konsultacje Selium”

 

Informacje ogólne: 

 1. Niniejsze ogłoszenie stanowi Ogłoszenie o promocji w rozumieniu §14 ust. 3 Regulaminu Ogólnego Shoper, dostępnego na stronie internetowej Shoper pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/licencja-oplata-abonamentowa/ - dalej zwanego Regulaminem Ogólnym.

 

 1. Pojęcia i terminy zamieszczone w niniejszym Ogłoszeniu o Promocji, o ile z jego treści nie wynika wprost co innego, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Ogólnym.

Szczegółowy opis warunków promocji Sprawdź swój potencjał na marketplace’ach - konsultacje Selium:

Opis Usługi promowanej (usługi objętej niniejszą promocją) oraz korzyści, którą otrzymuje uczestnik promocji z tytułu udziału w promocji:

 

 1. Promocja dotyczy następującej Usługi promowanej, oferowanej w wersji płatnej, na następujących warunkach promocyjnych:

Lp.

Usługa promowana (nazwa Usługi objętej promocją zgodnie z Cennikiem)

Okres Abonamentowy na jaki można Zakupić Usługę promowaną w ramach promocji

Cena 

Promocyjna netto/

Brutto

Cena Usługi promowanej zgodnie z Cennikiem (cena standardowa) 

Najniższa cena Usługi promowanej w okresie 30 dni przed rozpoczęciem promocji 

1. 

Konsultacja dot. sprzedaży na marketplace

Nie dotyczy

70 zł netto / 

86,10 zł brutto

300 zł netto/

369 zł brutto

300 zł netto /

369 zł brutto

 

 1. Usługi promowane polegają na odbyciu przez uczestnika promocji 60-minutowego spotkania prowadzonego w formie online z konsultantem Shoper – w terminie uzgodnionym pomiędzy Shoper a uczestnikiem promocji. Wybór narzędzia za pośrednictwem którego prowadzone jest spotkanie należy do Shoper.  Celem spotkania jest zbadanie potrzeb uczestnika/uczestników promocji w kontekście rozwoju sprzedaży online na rynkach innych niż polski za pośrednictwem narzędzi umożliwiających połączenie sprzedaży w sklepie internetowym z innymi platformami sprzedażowymi i zarekomendowanie przez konsultanta najodpowiedniejszych jego zdaniem możliwości dla Uczestnika promocji. W spotkaniu może brać udział jednocześnie do 2 uczestników ze strony Uczestnika promocji. 

Świadczenia przysługujące Użytkownikowi z tytułu udziału w promocji, inne niż obniżona cena Usługi promowanej

Nie dotyczy.

Okres trwania promocji:

Promocja trwa w dniach:

1) 24.11.2023 r. (od godziny 00:01) do dnia 24.11.2023 r. (do godziny 23:59)

2) 27.11.2023 r. (od godziny 00:01) do dnia 27.11.2023 r. (do godziny 23:59).

 1. Shoper zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminów trwania promocji, wedle własnego uznania.

 

Regulaminy znajdujące zastosowanie do promocji oraz do Usługi promowanej:

Do promocji zastosowanie ma Regulamin Ogólny.  

 

Sposób płatności ceny Usługi promowanej:

 Zapłata ceny Usługi promowanej nastąpi jednorazowo, w terminie wskazanym w procesie Zakupu Usługi promowanej, zgodnie z wytycznymi przekazanymi uczestnikowi promocji podczas procesu Zakupu/Rejestracji Usługi promowanej.

 

Osoby, do których promocja jest skierowana:

 Promocja jest kierowana do Przedsiębiorców.

 Tryb Zakupu Usługi promowanej: 

 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które w okresie trwania promocji dokonają

2. Rejestracji Usługi promowanej – to jest pierwszego Zakupu tej usługi w ogóle, alb

3. Zakupu Usługi promowanej – to jest kolejnego Zakupu tej usługi– w odniesieniu do uczestników promocji, którzy w przeszłości dokonali Zakupu Usługi promowanej.

4. Usługa promowana zostanie uznana za zakupioną na warunkach promocyjnych, wskazanych w ust. 1 Ogłoszenia, jeżeli

1) uczestnik promocji dokona Zakupu usługi w okresie trwania promocji lub

2) uczestnik promocji w okresie trwania promocji skieruje zapytanie o Usługę promowaną, złoży zamówienie na Usługę promowaną, wniosek o wycenę lub w inny sposób zainicjuje proces Zakupu, w wyniku czego, ostatecznie dokona on Zakupu/Rejestracji tej usługi w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od:

 1. dnia zakończenia okresu promocji, albo 
 2. otrzymania odpowiedzi ze strony Shoper na swoje zapytanie, zamówienie czy inne tego rodzaju działanie – jeżeli taka odpowiedź ze strony Shoper jest niezbędna dla dokonania Zakupu/Rejestracji Usługi promowanej

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.     

 

Pozostałe warunki skorzystania z promocji: 

Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

 1. nie dokonały nigdy wcześniej Zakupu Usługi promowanej albo
 2. w przeszłości dokonały Zakupu Usługi promowanej, lecz od momentu ustania tej Usługi do momentu rozpoczęcia promocji upłynęło co najmniej 12 miesięcy.  

 

Limit ilości Usługi promowanej (§14 ust. 4 Regulaminu ogólnego):

W ramach promocji ten sam uczestnik promocji może dokonać Zakupu wyłącznie jednej Usługi promowanej.

 

Limit zbiorczy (§14 ust. 4 Regulaminu Ogólnego)

 Limit zbiorczy nie ma zastosowania.

Wysokość lub sposób ustalenia kary umownej  z tytułu naruszenia warunków promocji (§14 ust. 12 Regulaminu Ogólnego)

 Nie ma zastosowania. 

 

Inne postanowienia: 

 1. W razie niezachowania warunków Zakupu Usługi Promowanej określonej w Ogłoszeniu przyjmuje się, że Usługa promowana została zakupiona na warunkach standardowych, to jest bez korzyści opisanych w ust. 1 i 2. niniejszego Ogłoszenia. 
 2. O ile Shoper nie postanowi inaczej, niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Usługi Promowanej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl